1800969698

Ngôn ngữ: |


TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

04/08/2016 02:20:33

Tầm nhìn bệnh viện (Vision)

 • Trở thành bệnh viện khu vực nơi các bệnh nhân tại các tỉnh Bạc Liêu và các khu vực lân cận.
 • Đạt chuẩn bệnh viện Quốc tế JCI của Mỹ tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.

Sứ mệnh (Mission)

 • Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho tất cả người dân thuộc nhiều đối tượng trong tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh lân cận.
 • Giải quyết vấn đề quá tải bệnh nhân tại các bệnh viện công.
 •  

Giá trị cốt lõi (Core values)

 • Trách nhiệm - Đa dạng - Cải tiến - Hoàn hảo.
  • Trách nhiệm trong chuyên môn, với bệnh nhân và nhân viên.
  • Đa dạng trong dịch vụ.
  • Luôn cải tiến trong chuyên môn và quy trình làm việc, máy móc thiết bị…
  • Hoàn hảo trong việc thực hiện tất cả các dịch vụ.